Apie mus

Lopšelis-darželis „Bitutė“ duris atvėrė 1982 m. sausio 27 d. Jis, kaip namų židinio ugnis, šildo ir teikia pasitikėjimo, bendravimo džiaugsmą. Tai moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga.

Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, vadovai:

 • l. e. direktoriaus pareigas Sigita Dailydienė –  II vadybinė kvalifikacinė kategorija;
 • 6 pedagogai – auklėtojo kvalifikacinė kategorija;
 • 7 pedagogai – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija;
 • 11 pedagogų – auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

Ugdymo procesas yra nuoseklus, atliepiantis vaiko ir šeimos poreikius.
Lopšelyje-darželyje vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai sėkmingai brandinami mokyklai. Teikiama logopedo ir psichologo pagalba.

Vaikai sėkmingai brandinami mokyklai.

Vizija

Lopšelis-darželis „Bitutė“, esantis Šeškinės mikrorajone – moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga. Institucijos kultūrinis įsipareigojimas – tenkinti klientų (tėvų ir vaikų) poreikius, naudojant tautines tradicijas, priemonių, metodų ir ugdymo sistemų visumą. Užtikrinti individualybės raidą ir plėtrą nevaržant pasirinkimo laisvės. Aukštas pedagoginės kultūros bendruomenės ir tėvų lygiavertiškumas. Palanki darželio psichologinė atmosfera, demokratiški bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Fizinė ir dvasinė vaiko sveikata – investicija į ateitį.

Misija 

Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaiga garantuojanti kokybišką ugdymą, tenkinanti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius ir laiduojanti socializaciją besikeičiančioje visuomenėje. Svarbiausias ugdymo principas – saugus, mąstantis, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas.

Filosofija

Vaikas – unikalus gamtos reiškinys, tėvų, pedagogų, visos visuomenės ir saviauklos kūrinys ir jo ugdymo dėsniai yra gerai suprantami tik tiems, kurie išsamiai juos nagrinėja, gilinasi, ieško, nuolat tobulėja, perima patirtį, atsinaujina. Pažinti vaiką, jo organizmą nėra lengva, tačiau kasdien stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos ir higienos kultūros, – vaiko gyvenimą galima padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą.
Tada kiekviena diena tėvams teiks džiaugsmą, laimę, o vaikystės pedagogams – pasitikrinimą ugdymo rezultatais, gera vaikų savijauta, džiugia nuotaika ir žvalumu.

Prioritetai 2018 – 2019 m. m. 

 1. Pilietiškumo, patriotizmo ugdymas pažįstant savo miestą Vilnių.
 2. Sveikas maistas- sveikas vaikas.
 3. Inovatyvių ugdymo(si) aplinkų kūrimas.
 4. Partnerystė su šeima (šis prioritetas integruojamas į visus paminėtus prioritetus).
 • Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa“ atliepia „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas” (2015 m.), Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Programos prioritetinės kryptys – meninis-estetinis ir sveikos gyvensenos ugdymas. 

 • Įgyvendinama „Ugdymo programa taikant M. Montessori pedagogines idėjas“, skirta 3 – 7 metų vaikams. Ugdymo turinys modeliuojamas atsižvelgiant į imliuosius vaiko dvasinės raidos laikotarpius, remiasi pagrindiniu Montessori metodo principu – kiekvienas vaikas savo asmenybę kuria tam tikroje, specialiai paruoštoje aplinkoje.

 • Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas. 

 • Įgyvendinama „Vaikų sveikatinimo programa“, kurios pagrindinis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. 

 • Įgyvendinama „Integruota olimpinio ugdymo programa“, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tikslas – per sportą laiduoti sveikos, harmoningos, laisvos, stiprią pažinimo motyvaciją turinčio vaiko asmenybės raidą, siekiant įtraukti įstaigos bendruomenės narius į sporto sąjūdį, paskatinti gyventi aktyviai ir sveikai, įskiepyti kilnaus elgesio sporte ir gyvenime principus. 

 • Įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. 

 • Įgyvendinama emocinio intelekto programa „Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas”), padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus ir ugdantys vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – AŠ darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems kartu dirbti, žaisti ir draugauti.
GRUPĖ PEDAGOGAI KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
„Ežiukų“ Inga Kogodovskaja Auklėtojas
Lina Stankevičiūtė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Stanislava Barauskienė
„Viščiukų” Eglė Grigaravičienė Auklėtojas metodininkas
Lionė Razmienė Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Regina Miliukienė
Auklėtojos padėjėja – Lilija Tekorienė
„Nykštukų” Marytė Jakutienė Vyresnysis auklėtojas
Agneta Aškinytė Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojos padėjėja  Renata Zenovič
„Aitvariukų” Ramutė-Levutė Zapereckienė Vyresnysis auklėtojas
Katažyna Mažeikienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Valentina Ovzdej

Auklėtojos padėjėja darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais – Olga Malaiškienė

„Skruzdėliukų” Inga Vičkienė Auklėtojas
Oksana Kananavičienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Raima Lenkevič
„Pelėdžiukų”  Vaida Bureikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Daiva Saladžiuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Olga Novikova
„Šokliukų”  Jurga Umbražiūnienė Vyresnysis auklėtojas
Dalė Žąsinaitė Vyresnysis auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Jūratė Olenkovičienė
„Drugelių” Nijolė Zlatkauskienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Marija Ladišienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Marija Pavlova
„Boružėlių“ Sigita Žilionienė Vyresnysis auklėtojas
Rasa Bartaševičiūtė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja  Danutė Peciukonytė
„Gandriukų“ Irena Vežbickienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Rūta Jacevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Ilona Sudnikovič
„Žvirbliukų“ Liucina Adamovič Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Reda Salickaitė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Auklėtojos padėjėja – Rasita Stankevičienė
„Kiškučių” Asta Girnienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas
Rūta Mikalauskienė Auklėtojas
Auklėtojos padėjėja – Vilma Skruolienė
PEDAGOGAS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Meninio ugdymo pedagogas Neringa Meškė Meninio ugdymo pedagogas metodininkas
Logopedas Zita Bilotaitė Logopedas
Psichologas Reda Stankevičienė Psichologas
Kūno kultūros instruktorius Gediminas Bražionis Mokytojas
Lopšelio-darželio tradicijas apsprendžia „Bitutės“ bendruomenės kultūrinio gyvenimo intensyvumas bei puoselėjamos vertybės:
 • Rugsėjo 1-osios šventė.
 • Sveikatos diena.
 • Teatro dienos sausio mėnesį.
 • Kalendorinės šventės.
 • Darbuotojų sveikinimas baigus studijas.
 • Darbuotojų kelionės po Lietuvą mokslo metų baigimo ir Mokytojų dienos proga.
 • Priešmokyklinukų išleistuvės.
 • Bendruomenės šventė birželio mėnesį.

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS  „BITUTĖ”

Pareigybės pavadinimas 2017 metai  2018 metai
  Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  III ketv.
Direktorius 950,75  1 1149,84
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  916,32  1 1056,03
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 558,55  1 572,40
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 823,69  4 859,74
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 780,56  18  829,23
Techninių ( IT) mokymo priemonių spec.  2 109,08
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas 390,27  13 410,95
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas su spec. ugd. vaikais  2 271,29
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai:

logopedas

Psichologas

Socialinis pedagogas

 

327,95

 

1

1

1

 

565,33

335,89

319,32

Meninio ugdymo pedagogas 856,29  1 856,29
Fizinio lavinimo pedagogas 283,19  1 575,05
Sekretorė 391,14  1 418,70
Pastatų priežiūros darbininkai 338,73  2 420,03
Pagalbinis darbininkas 237,50  0
Sargas 237,50  5 300,00
Kiemsargis 332,50  2 300,00
Sandėlininkas 391,76  1 312,04
Skalbinių prižiūrėtojas, skalbėjas 332,50 2  250,00
Virtuvės darbuotojai (vyr. virėjas, virėjas ir pan.) 397,20 4 341,85
Kiti darbuotojai: sveikatos priežiūros specialistė, dietistė 277,27 2 163,31
Valytojas 190,00 1  400,00

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Visas institucijos pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“ (toliau – Darželis).
 2. Sutrumpintas pavadinimas – Lopšelis-darželis „Bitutė“.
 3. Darželio įsteigimo data –1981-12-14.Vilniaus lopšelis-darželis Nr.162 įsteigtas Vilniausmiesto  Lenino  rajono darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo  komiteto   1981-12-04potvarkiu Nr.738 p. Vilniaus miesto tarybos 1996 12 20 sprendimu Nr.198 Darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“
 4. Darželio veiklos pradžia-1982 02 08 .
 5. Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas–3112 (lopšelis-darželis), juridinis statusas–1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas-190031797
 6. Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės).
 7. Darželio adresas Paberžės g.20, LT –07145,Vilnius.
 8. Ugdymo kalba  – lietuvių .
 9. Darželio steigėjas-Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas-111109233, adresas -Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 10. Darželio veiklos koordinatorius–Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius–kodas – 9163147, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 11. Ugdymo forma – dieninė.
 12. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas, kodas–80.10.10.
 13. Darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 14. Darželis gali turėti savo atributiką: vėliavą, ženklą (emblemą), himną.

II. TIKSLAI

 1. Kartu su šeima ugdyti ir puoselėti vaikų dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualumą.
  16. Padėti vaikui suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti atjautos, mandagumo ir paslaugumo.
  17. Brandinti vaikų kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.
  18. Išugdyti kiekvieno vaiko vertybines nuostatas, leidžiančias jam tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu.

III. UŽDAVINIAI

 1. Sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas ir aplinką.
  20. Užtikrinti ugdymo kokybę pagal Lietuvos valstybės nustatytus standartus.
  21. Savo veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija, pedagogo pagarba vaikui, kolegoms, vaiko pagarba auklėtojams ir tėvams.
  22. Ugdyti vaikų pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, atskleisti ir plėtoti vaikų kūrybines galias.
  23. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
  24. Propaguoti ir įdiegti vaikams sveiką gyvenimo būdą.

IV. STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

 1. Darželis yra bendrosios paskirties (specialiosios paskirties ar kitoks)
  26. Darželio struktūra: lopšelis-darželis 1-3 metų vaikams, darželis 3-5 metų vaikams, priešmokyklinio ugdymo grupė(ės) 5-7 metų vaikams
  27. Darželis, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis bei kitomis Darželio parengtomis ir steigėjo patvirtintomis programomis, atlieka šias funkcijas:
  27.1. Rengia strateginį veiklos planą ir metinę veiklos programą, vaikų ugdymo programas.
  27.2. Formuoja vaikų ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (švietimo strateginį planą), Darželio bendruomenės poreikius.
  27.3. Sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo(si) sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmens brandą.
  27.4. Suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, plėtoja bendrųjų žmogaus vertybių supratimą, lavina gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą.
  27.5 Įvairiomis formomis organizuoja pedagoginės bei psichologinės, specialiosios pagalbos vaikams teikimą, esant reikalui tėvus nukreipia į atitinkamas tarnybas.
  27.6 Sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas.
  27.7 Užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų, higienos normų vykdymą.
  27.8. Nustato darbo organizavimo tvarką.
  27.9. Vaikams formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius.
  27.10. Gali organizuoti ir ugdymo planuose nenumatytą papildomą (mokinių tėvų apmokamą) veiklą vaikams.
  27.11. Organizuoja vaikų maitinimą.
  27 12. Atlieka vidinį Darželio veiklos įsivertinimą (vidaus auditą).
  27.13. Kuria Darželį, kaip vietos bendruomenės kultūros ir informacijos židinį.
  27.14. Teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.
  27.15. Skatina ir palaiko vaikų tėvų ir Darželio savivaldos institucijų veiklą.
  27.16. Gali organizuoti sutrumpintos darbo dienos grupių veiklą.
  27.17. Organizuoja priešmokyklinį vaikų ugdymą .

V. VAIKŲ PRIĖMIMO Į DARŽELĮ IR UGDYMO TVARKA

 1. Vaikai į Darželį priimami pagal gyvenamąją vietą (Darželiui priskirtą aptarnauti rajoną) arba kita steigėjo nustatyta tvarka. Ne Darželio aptarnavimo teritorijoje gyvenantis vaikas gali būti priimtas į Darželį, jei atitinkamoje grupėje yra laisvų vietų.
 2. Vaikai priimami tėvams susipažinus su Darželio nuostatais ir ugdymo tvarka, pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą, sveikatos pažymą bei dokumentą nurodantį gyvenamąją vietą.
 3. Informacija apie priėmimą į Darželį, prašymų pateikimo laiką, Darželio aptarnaujamą mikrorajoną, norinčiojo lankyti Darželį asmens pateikiamus dokumentus ir kt. teikiama Darželyje, skelbiama Darželio interneto svetainėje arba Darželio leidžiamame lankstinuke ar kitokia forma.
  31. Priimant vaiką į Darželį pasirašoma ugdymo(si) sutartis. Sutartis pasirašoma iki mokslo metų pradžios arba iki kitos Darželio lankymo pradžios datos. Nepasirašius ugdymo(si) sutarties ši paslauga neteikiama.
  32. Priimant vaikus į Darželį pirmenybė teikiama vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų, kurių tėvai yra mokiniai, studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams, vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, taip pat vaikams, kurių tėvai yra pirmos ar antros grupės invalidai.
  33. Specialiųjų poreikių vaikai priimami turintys specialiosios diagnostinės ar pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadas.
  33 Į grupes vaikai paskirstomi direktoriaus įsakymu.
  34. Vaikų grupės formuojamos to paties arba skirtingo amžiaus vaikais.
  35. Lopšelio bendrojo ugdymo grupėse 1-3 metų vaikams gali būti ne daugiau kaip 15 vaikų.
  36. Darželio bendrojo ugdymo grupėse 3-5 metų amžiaus vaikams gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
  37. Priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų.
  38. Integruojant specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes bei komplektuojant specialiojo ugdymo grupes taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nežymių sutrikimų ir koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų.
  39. Darželis dėl objektyvių priežasčių negalintis užtikrinti vaikui psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinęs su vaiko tėvais (globėju, rūpintojais) siūlo jam lankyti kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
  40 Darželis ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, Švietimo įstatyme ir steigėjo numatytais pagrindiniais švietimo sistemos veiklos principais ir uždaviniais
 4. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatomis.
  42. Darželio darbo laiką nustato steigėjas arba Darželio taryba, atsižvelgdami į higienos normas ir Darželio galimybes.
  43. Darželis dirba pagal Darželio tarybos pritartą ir direktoriaus patvirtintą Ugdymo planą bei papildomo ugdymo programas ir patvirtintus tvarkaraščius.
  44. Darželyje veikla prasideda 6  val. Darželis dirba 5 dienas per savaitę .
  45. Darželyje gali veikti 10,5, 12 ar kitokios darbo trukmės grupės.
  46. Detalesnė Darželio, vaikų ir darbuotojų veikla yra išdėstyta Darželio Vidaus darbo tvarkoje.

VI. DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Vaikai turi teisę:
  47.1. Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai.
  47.2. Į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą.
  47.3. Nemokamai ugdytis Darželyje (išskyrus maitinimą ir kitas tėvų pageidavimu teikiamas mokamas paslaugas).
  47.4. Gauti geros kokybės ugdymą, priežiūrą ir pagalbą.
  47.5. Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
  47.6. Ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių kultūros pagrindus, papročius, tradicijas.
  47.7. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, JTO Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
  47.8. Rinktis Darželio siūlomus  papildomo ugdymo programas, būrelius, studijas ir kt.
  47.9. Nemokamai naudotis Darželio inventoriumi, žaislais, informacinių technologijų įranga (tik ugdimosi tikslams).
  47.10. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.
  47.11. Gauti Darželyje nemokamą maitinimą įstatymų ar Darželio steigėjo nustatyta tvarka.
  47.12. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
  48.13. Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
  48.14. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
  49. Vaikų pareigos:
  49.1. Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.
  49.2. Derinti savo veiksmus ir norus su kitais vaikais ir Darželio bei visuomenės interesais.
  49.3. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.
  49.4. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, padėti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui.
  49.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
  49.6. Laikytis ugdymo(si) sutarties sąlygų, Vidaus darbo tvarkos, Vaikų elgesio taisyklių.
  49.7. Tausoti, saugoti Darželio inventorių, žaislus ir kitą turtą.
  49.8. Nuolat lankyti Darželį.
  50. Tėvai (globėjas) turi teisę:
  50.1. Laisvai pasirinkti valstybinę, savivaldybės, privačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
  50.2. Nemokamai gauti informaciją apie Darželyje vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo(si) formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas.
  50.3. Reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas.
  50.4. Dalyvauti Darželio savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, laiku gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir pasiekimus.
  50.5. Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
  50.6. Kreiptis į Darželio vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam vaikų ugdymui.
  50.7. Kartu su Darželio pedagogais spręsti apie vaiko leidimo į mokyklą klausimą.
  51. Tėvai (globėjas) privalo:
  51.1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus.
  51.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir nuolatos lankytų Darželį.
  51.3. Bendradarbiauti su Darželio vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo(si), sveikatos bei priežiūros klausimus.
  51.4. Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko maitinimą Darželyje.
  51.5. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos.
  51.6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę.
  51.7. Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojui pirmą ligos dieną, taip pat apie Darželio nelankymą dėl kitų priežasčių.
  51.8. 6/7metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą.
  51.9. Kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį.
  51.10. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
  51.11. Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai.
  51.12. Atlyginti Darželiui už vaiko tyčinį Darželio inventoriaus ar priemonių sugadinimą.
  51.13. Atvykti į Darželio ir grupės auklėtojo kviečiamus tėvų susirinkimus.
  52. Auklėtojai turi teisę:
  52.1. Laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas.            52.2. Kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą.
  52.3. Nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį.
  52.4. Atostogauti įstatymų numatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.
  52.5. Teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų  kvalifikacijos kėlimo.     52.6. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.
  52.7. Dalyvauti Darželio savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo.
  52.8. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.
  53. Auklėtojai privalo:
  53.1. Laikytis Darželio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Darželyje, tiek už jo ribų.
  53.2. Siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių vaikais.
  53.3. Tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, reikalui esant individualizuoti ugdomąjį procesą.
  53.4. Tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.
  53.5. Tinkamai pasirengti vaikų ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos organizuoti.
  53.6. Ugdyti vaikų dorines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis gyvenime, propaguoti ir mokyti sveikos gyvensenos.
  53.7. Užtikrinti geros kokybės ugdymą.
  53.8. Teikti kvalifikuotą ir savalaikę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.
  53.9. Padėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei buitinius įgūdžius.
  53.10. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Darželio vadovą bei tėvus (globėją).
  53.11. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą  veiklą.
  53.12. Bendradarbiauti su Darželio savivaldos institucijomis.
  53.13. Vykdyti tikslią vaikų lankomumo apskaitą.
  53.14. Nuolat informuoti tėvus (globėją) apie vaiko ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus, jo elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti Darželio nelankymo priežastis.
  53.15. Bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima.
  53.16. Rūpintis vaikų asmenybiniu ir socialiniu ugdymu, jų branda.
  54. Pedagogas (auklėtojas, meninio ugdymo pedagogas ir kiti ugdymą organizuojantys asmenys) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, vaikų sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu.
  55. Auklėtojas, neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai, atsako Darbo kodekso nustatyta tvarka.
  56 Kitų, pavienių Darželio darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

VII. SAVIVALDA

 1. Darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų atstovai.
  58. Darželio tarybą sudaro 12 narių.
  59. Darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos pirmininku.
  60. Darželio taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama.
  61. Tėvus į Darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.
  62. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Darželio direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra protokoluojami.
  63. Darželio tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams ir kartą per metus visuotiniame Darželio bendruomenės susirinkime.
  64. Darželio tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Darželio direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;
  65. Darželio taryba:
  65.1. Numato Darželio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo (taip pat ir papildomo ugdymo) organizavimo tvarkai.
  65.2. Inicijuoja Darželio, vaikų tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą.
  65.3. Svarsto Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Darželio finansinę veiklą.
  65.4. Svarsto Darželio struktūros keitimo klausimus.
  65.5. Teikia siūlymus dėl Darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius.
  65.6. Gali sustabdyti kitų Darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
  65.7. Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos.
  65.8. Sprendžia kitus svarbiausius Darželio veiklos klausimus.
  66. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei kiti Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologas. Pedagogų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.
  67. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius. Pedagogų tarybos sekretorių renka taryba kiekvienų mokslo metų pradžioje.
  68. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami (šaukia direktorius) ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Taryba dirba pagal jos patvirtintą darbo reglamentą, posėdžiai protokoluojami.
  69. Pedagogų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  70. Pedagogų taryba:
  70.1. Aptaria praktinius vaikų ugdymo organizavimo klausimus.
  70.2. Analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
  70.3. Analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
  70.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (strateginį švietimo planą).
  70.5. Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų atestacijos.
  70.6. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.
  70.7. Kartu su Darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu (slaugytoju) sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.
  70.8. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.
  70.9. Sprendžia kitus su vaikų ugdymu ir auklėtojų veikla susijusius klausimus.
  71. Metodinė taryba – savivaldos institucija skirta Darželio metodinei veiklai organizuoti.
  72. Metodinė taryba sudaroma direktoriaus įsakymu iš patyrusių, aukštesnę kvalifikacinę kategoriją ir metodinio darbo patirties turinčių auklėtojų bei kitų specialistų.
  73. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pirmininkas renkamas vieneriems mokslo metams.
  74. Metodinė taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
  75. Savivaldos institucijų nutarimai gali būti įforminami Darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei.
  76. Darželyje veikia grupių vaikų tėvų komitetai. Jie renkami grupių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) iš trijų asmenų. Tėvų komitetai bendraudami su grupių auklėtojais padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų auklėjimo klausimus.
  77. Visuotinis Darželio vaikų tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.

VIII. VALDYMAS

78. Darželiui vadovauja direktorius. Direktorius į darbą priimamas atviro konkurso tvarka, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorių, laimėjusį atvirą konkursą, į darbą priima Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutartį Darbo Kodekso nustatyta tvarka.
79. Direktorius:
79.1. Telkia Darželio bendruomenę Švietimo įstatymo numatytoms nuostatoms, ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Darželio veiklos programai ir strateginiam planui vykdyti.
79.2. Vadovauja Darželio pedagogų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.
79.3. Kartu su Darželio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo tvarką, metų veiklos ataskaitą ir teikia pritarti Darželio tarybai.
79.4. Aiškina Darželio bendruomenės nariams valstybinę bei Vilniaus savivaldybės švietimo politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius Darželio veiklos tikslus, inicijuoja veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą.
79.5. Kuria ir puoselėja demokratinius Darželio bendruomenės narių santykius.
79.6. Rūpinasi auklėtojų ir kitų pedagogų profesinės kvalifikacijos kėlimu, sudaro sąlygas ir skatina juos atestuotis.
79.7. Bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), vaiko teisių apsaugos tarnyba, Darželio rėmėjais, visuomene. Kuria palankią socialinę, kultūrinę ir psichologinę aplinką.

     79.8. Rūpinasi Darželio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.

     79.9. Sudaro sąlygas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimui.
79.10. Sudaro metinę Darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, teikia ją įstaigos tarybai pritarti.
79.11. Skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Darbo Kodekso nustatyta tvarka.
79.12. Vadovaudamasis Darbo Kodeksu priima ir atleidžia iš darbo pedagoginį ir techninį personalą.
79.13. Sudaro sąlygas Valstybinės švietimo priežiūros institucijų, Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistams, mokytojų ir vadovų atestacijos komisijų nariams stebėti Darželio ir auklėtojų veiklą.
79.14. Imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas, tėvus (globėjus).
79.15. Atstovauja Darželį kitose institucijose, palaiko ryšius su švietimo valdymo institucijomis.
79.16. Kontroliuoja Darželio darbuotojų veiklą.
79.17. Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
79.18. Atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, už nuveiktą darbą atsiskaito Darželio bendruomenei ir steigėjui (Savivaldybės Švietimo skyriui), visuomenei.
79.19. Atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Darželyje.
79.20. Direktorius atsako už visą Darželio veiklą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikų gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai.
80. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
80.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia Darželio bendruomenę Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui.
80.2. Dalyvauja rengiant pedagoginės veiklos įstaigoje metinį ir strateginį planus, projektus, programas ir dalyvauja jų vykdyme.
80.3. Nuolatos, pagal priskirtas funkcijas, stebi strateginio, metinio veiklos planų, Darželio tarybos, pedagogų tarybos nutarimų vykdymą.
80.4. Teikia konsultacijas auklėtojams ir tėvams, organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą.
80.5. Sistemingai vykdo pedagoginio proceso priežiūrą Darželyje.
80.6. Numato vaikų ugdymo sąlygų sudarymą ir gerinimą.
80.7. Teikia rekomendacijas, siūlymus ugdančios aplinkos kūrimui.
80.8. Organizuoja auklėtojų, sveikatos priežiūros specialistų ir papildomo ugdymo pedagogų sąveiką bendrame Darželio vaikų ugdymo kontekste.
80.9. Organizuoja metodinį darbą Darželyje, skatina auklėtojus ir kitus pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.
80.10. Analizuoja ir vertina ugdymo procesą Darželyje, ugdymo rezultatus, kontroliuoja ir, reikalui esant, koreguoja bendrojo ir papildomo ugdymo dermę.
80.11. Teikia profesinę pagalbą auklėtojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei tobulinimo klausimais.
80.12. Stebi, analizuoja ir apibendrina auklėtojų veiklą, inicijuoja ugdymo programų ir projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą.
80.13. Organizuoja vaikų ugdimosi ir elgesio stebėjimą, reikalui esant kreipiasi arba nukreipia vaikų tėvus (globėją) į Vilniaus miesto psichologinę- pedagoginę tarnybą konsultacijai.
80.14. Koordinuoja Darželio Metodinės tarybos veiklą.
80.15. Dalyvauja rengiant individualias ugdymo programas.
80.16. Inicijuoja auklėtojų sociokultūrinį bendradarbiavimą mikrorajone, mieste, šalyje.
80.17. Dalyvauja Darželio įvaizdžio kūrime, bendradarbiavime su kitomis ugdymo įstaigomis, mikrorajono bendruomene.
80.18. Veda auklėtojų ir kitų pedagogų darbo laiko apskaitą.
81. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
85.1. Organizuoja ir užtikrina Darželio pastatų, patalpų ir teritorijos tinkamą priežiūrą bei apsaugą.
85.2. Paskirsto techninio personalo darbuotojams darbus pagal pareigybių aprašymus.
85.3. Tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų Darželyje esančių sistemų būklę, šalina jų gedimus ir užtikrina normalų funkcionavimą.
85.4. Instruktuoja ir kontroliuoja, kaip Darželio darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų.
85.5. Laikinai nušalina techninį darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu jis yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų toksinių medžiagų.
85.6. Pakitus darbo sąlygoms ar procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.
85.7. Nuolat vykdo Darželio pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus.
85.8. Dalyvauja rengiant Darželio projektus, programas, planus bei pajamų-išlaidų sąmatą.
85.9. Suderinęs su Darželio vadovu, organizuoja ir paskirsto patalpų remonto darbus, kontroliuoja jų eigą.
85.10. Vadovauja techninio personalo darbuotojams, aprūpina juos reikiamomis medžiagomis, įrankiais, valymo ir higienos priemonėmis.
85.11. Ieško rėmėjų Darželio materialinės bazės stiprinimui.
85.12. Organizuoja įvairias talkas, geranorišką tėvų pagalbą, tvarkant Darželį ar jos aplinką.
85.13. Tvarko Darželio materialinių vertybių buhalterinę apskaitą, nustatyta tvarka atlieka jų inventorizaciją, nurašymą, užtikrina apsaugą.
85.14. Sudaro techninio personalo darbuotojams darbo grafikus, skiria pavadavimus techninio personalo darbuotojų ligos, atostogų metu.
85.15 Dalyvauja rengiant darbuotojų saugos instrukcijas.
85.16. Organizuoja Darželio aprūpinimą baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, jų apsaugą ir savalaikį remontą.
85.17. Kontroliuoja, kad gaunamos prekės, materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus.
85.18. Laiku ir teisingai užpildo bei sutvarko Darželio dokumentų plane numatytus dokumentus.
85.19. Atlieka kitus laikinus direktoriaus pavedimus.

 IX. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 1. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui (priimant į darbą suderinama su Švietimo skyriumi), pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Darželio direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  87. Pedagoginiai darbuotojai į darbą gali būti priimami atviro konkurso tvarka. Konkurso tvarką ir sąlygas tvirtina Darželio direktorius.
  88. Darbuotojams apmokėjimo už darbą tvarką ir dydį nustato įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai.
  89. Ugdomąjį darbą Darželyje turi teisę dirbti tik atitinkamą pedagoginį išsilavinimą turintys ikimokyklinio ugdymo specialistai, atitinkantys Švietimo įstatyme numatytus reikalavimus.

X. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 1. Darželio direktorius ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
  91. Darželio direktorius kartu su pedagogų taryba sudaro perspektyvines auklėtojų atestavimo programas ir jas suderina su steigėju (Švietimo skyriumi).
  92. Darželio mokytojai savo kvalifikaciją gali kelti savarankiškai arba nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo renginiuose steigėjo nustatyta tvarka, už tą laiką gaunant vidutinį darbo užmokestį

XI. DARŽELIO RYŠIAI

 1. Darželis yra pavaldus steigėjui (Švietimo skyriui) bei vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus ir kitus norminius teisės aktus.
  94. Darželis bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir kt.), vietos bendruomenės nariais, gali dalyvauti įvairiose programose ir projektuose.
  95. Darželis gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, savo kompetencijos ribose sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo ir kt., vadovaudamasi veikiančiais įstatymais gali stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

XII. DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Darželio veiklą prižiūri steigėjas (Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).
  97. Valstybinę Darželio veiklos priežiūrą (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą) atlieka Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyrius.
  98. Darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir valstybės įgaliotos kontrolės institucijos.
  99. Vidinį veiklos įsivertinimą (vidaus auditą) atlieka pats Darželis.

XIII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 1. Darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jai paskirta žeme, Savivaldybės (ar valstybės) pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.
  101. Darželis išlaikomas Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą ir daliniu vaikų tėvų mokesčiu.
  102. Darželis yra paramos gavėjas, gali steigti paramos fondą.
  103. Darželis gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuomos mokestis, fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už papildomas paslaugas ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
  104. Darželio finansines operacijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita” .

XIV. ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA

 1. Darželio archyvo vedimo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Dokumentų ir archyvų įstatymas, tarptautinis standartas ISO 15489-1:2001, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo taisyklės, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.
  106. Darželio raštvedybą ir archyvą tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ar archyvaras).

XV. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

 1. Darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Darželio tarybai, tvirtina steigėjas.
  108. Darželio nuostatai keičiami, papildomi direktoriaus, tarybos ar steigėjo iniciatyva,Darželio tarybai pritarus.

XVI. DARŽELIO REGISTRAVIMAS

 1. Darželis įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas juridinių asmenų registre  įstatymų nustatyta tvarka.

XVII. DARŽELIO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR PABAIGA

 1. Darželis pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas steigėjo iniciatyva Civilinio Kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
  111 Apie Darželio pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą direktorius įstatymų nustatyta tvarka privalo pranešti darbuotojams ir vaikų tėvams.

SUDERINTA Darželio tarybos 2008 -01 -16  posėdyje,protokolo Nr. B-2

Darželio direktorius                                    Nijolė Mituzienė                                                                                                                                                        (A.V.)

Šiuo metu darbo pasiūlymų neturime.